kamputer_orginal_sketch.jpg

از تاریخ استفاده از مجوزها (مرخصی روزانه/ ساعتی، ماموریت روزانه/ ساعتی، ورود و خروج فراموش شده) و تایید مدیر، هفت روز فرصت خواهید داشت. لطفا مدیر خود را از ثبت درخواست آگاه نمایید.

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری.

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355