pareSar_sketch.jpg

در وب سایت حضور و غیاب، گزینه چهارم، موارد متفرقه است که با استفاده از این گزینه می‌توانید به نمایش ترددها و ثبت درخواست ورود و خروج فراموش شده، اقدام نمایید.

می توانید برای اطمینان از ثبت درخواست های خود از گزینه موارد متفرقه، مشاهده ساعات تردد استفاده نمایید.

حروف اختصاری و رنگهای نمایش تردد عبارتند از:

•          رنگ قرمز و حرف اختصاری (خ) معادل مرخصی اعم از روزانه و ساعتی

•          رنگ آبی و حرف اختصاری (م) معادل ماموریت اعم از روزانه و ساعتی

•          رنگ صورتی و حرف اختصاری (ف) معادل ورود و خروج فراموش شده

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری.

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355