masjed2_orginal_sketch.jpg

جواب شنوایی سنجی

دستور پزشک متخصص گوش و حلق و بینی مبنی بر لزوم استفاده از سمعک ممهور به مهر سمعک ساز و پزشک متخصص

دریافت فاکتور معتبر ممهور به مهر و امضا فروشنده با درج تاریخ و کد اقتصادی و شماره ثبت

رویت سمعک ،تطبیق مدل و شماره سریال درج شده با فاکتور و کارت گارانتی

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری.

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355